Thi công dự án Bình An Nhiên Tower

Quy mô:

Hình ảnh quá trình thi công và hoàn thành dự án Bình An Nhiên Tower:

Bình An Nhiên Tower – Ninh Bình
Hệ thống hút khói quán nướng
Hệ thống hút khói bếp nướng tại bàn
Lắp đặt hệ thống hút khói bếp nướng